www.TomaszKrawczyk.eu

Aktywne Słuchanie - pojęcie z obszaru komunikacji interpersonalnej, oznaczające okazywanie swojemu rozmówcy zainteresowania jego wypowiedziami i samą rozmową z nim.
W zakres sposobów okazywania zainteresowania rozmówcą zalicza się:
- utrzymywanie kontaktu wzrokowego
- określona mowa ciała (mimika twarzy, ruchy głową, postawa przodem do rozmówcy)
- zadawanie pytań uszczegóławiających
- Parafraza Handlowa - doprecyzowywanie wypowiedzi rozmówcy, by upewnić się, czy dobrze zrozumiało się jego wypowiedź.

do  Nauka