Regulamin serwisu TomaszKrawczyk.eu


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

Właścicielem niniejszego serwisu internetowego (Serwis) jest Tomasz Krawczyk, prowadzący firmę Stainer Consulting (Administrator), z siedzibą 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Belzacka 49/57a lok.2, będącej zarejestrowanym podatnikiem o numerze Regon: 590695516 i NIP 7711392831.
§ 1
Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
§ 2
Niniejszy regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.) i stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez Serwis produktów i usług.
§ 3
Wymagania techniczne / sprzętowe niezbędne w celu skorzystania z Serwisu : komputer, dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa.
§ 4
Kontakt z firmą Stainer Consulting jest możliwy za pośrednictwem:
a. poczty elektronicznej: kontakt@NoweStandardy.pl
b. pisemnie na adres: Stainer Consulting Tomasz Krawczyk, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Belzacka 49/57a lok.2

Rozdział 2
Definicje

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
1) Serwis – strony internetowe znajdujące się pod adresami nowestandardy.pl oraz tomaszkrawczyk.eu
2) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z zasobów Serwisu.
3) Administrator – Właściciel Serwisu.

Rozdział 3
Prawa autorskie

§ 1
Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie należą do Administratora oraz autorów poszczególnych publikacji i materiałów. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.). Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do artykułów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych artykułów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim. Warunkiem wykorzystania materiałów z Serwisu jest uzyskanie pisemnej zgody Administratora. Za formę równoważną formie pisemnej uznaje się uzyskanie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej - kontakt.
§ 2
Żadna część jak i całość artykułów zawartych w portalu nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez zgody Administratora. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Administratora lub autorów jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozdział 4
Charakter i cel Serwisu

§ 1
Serwis stanowi wizytówkę firmy. Użytkownik na stronach Serwisu ma możliwość zapoznania się z listą usług firmy Stainer Consulting prowadzonej przez Tomasza Krawczyka. Użytkownik nie ma możliwości złożenia zamówienia na jakąkolwiek usługę, a jedynie ma możliwość złożenia zamówienia na książkę autorstwa Tomasza Krawczyka p.t "Metodyka Sprzedaży i Negocjacji" (zwanej dalej Produktem) oraz przesłania za pomocą formularzy informacji o swoim zainteresowaniu usługami firmy Stainer Consulting (w tym chęci uczestniczenia w szkoleniu otwartym).
§ 2
Zgłoszenie chęci uczestniczenia w szkoleniu nie jest złożeniem zamówienia na usługę. Użytkownik przesyłający Administratorowi swoją chęć uczestniczenia w szkoleniu nie jest zobowiązany do złożenia zamówienia na usługę szkoleniową i może wycofać się z zadeklarowanej chęci bez podania przyczyny i bez informowania o tym fakcie Administratora. Z osobami zgłaszającymi chęć uczestniczenia w szkoleniu kontaktuje się pracownik działu obsługi klienta w celu rozpoznania indywidualnych oczekiwań Użytkownika oraz pomocy w procesie rejestracji na liście uczestników, realizowanym na kolejnym etapie kontaktu.

Rozdział 5
Obsługa zamówień Produktu

§ 1
Zamówienia Produktu są przyjmowane od Klientów poprzez stronę nowestandardy.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
§ 2
Informacje o Produkcie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient przesyłając do Serwisu zamówienie składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży zamawianego Produktu z firmą Stainer Consulting.
§ 3
W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia Serwis niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zamówienia, przesyła na podany przez Klienta adres e-mail:
a. potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji – jeżeli realizacja zamówienia będzie możliwa. Przesłanie przez Serwis potwierdzenia wskazanego w zdaniu poprzednim jest równoznaczne ze złożeniem przez Serwis oświadczenia o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa powyżej. Z tą chwilą uważa się Umowę Sprzedaży za zawartą.
b. potwierdzenie anulowania zamówienia – jeżeli realizacja zamówienia nie będzie możliwa.
§ 4
W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia po zawarciu Umowy Sprzedaży, Serwis niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
§ 5
W przypadku jeśli zamówienie zostało opłacone przez Klienta i zostało ono anulowane Serwis dokona zwrotu wpłaconych pieniędzy w wysokości całego zamówienia. Zwrot zostanie wykonany pod warunkiem, że zapłata Klienta wpłynęła wcześniej na konto bankowe Serwisu.
§ 6
Za datę zapłaty przez Klienta za zamówienie uznaje się datę wpłynięcia wpłaty na konto Serwisu.
§ 7
W przypadku braku zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 7 dni od dnia otrzymania zamówienia od Klienta, Serwis anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany w wiadomości wysłanej na podany przez Klienta adres e-mail.
§ 8
W przypadku jeśli Klient dokona zapłaty tylko części zamówienia nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży, a wpłacone pieniądze zostaną zwrócone na jego numer konta lub kartę.
§ 9
Serwis zastrzega, że realizacja zamówienia obejmująca dostawę Produktu poza teren Polski wymaga osobnego ustalenia z Serwisem zasad i warunków dostawy.
§ 10
Adres email podany przez Klienta podczas składania zamówienia będzie wykorzystywany przez Serwis na potrzeby komunikacji z Klientem związanej z realizacją Zamówienia.
§ 11
Klient może dokonać anulacji zamówienia lub jego zmiany do momentu nadania zamówienia przez Serwis. Informacja o anulacji lub zmianie zamówienia musi zostać przesłana do Serwisu przez Klienta w formie wiadomości e-mail. Po otrzymaniu takiej informacji Serwis prześle Klientowi potwierdzenie anulacji zamówienia, zmiany zamówienia lub odmowę z uwagi na wysłanie już zamówienia do Klienta.
§ 12
Wszelkie modyfikacje zamówienia przez Klienta będą przyjmowane tylko poprzez wiadomości e-mail przesłane adres kontakt@nowestandardy.pl.
§ 13
Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do jego nadania u przewoźnika realizującego dostawę - uwzględniane są tylko Dni Robocze. By poznać status zamówienia należy wysłać prośbę o taką informację na adres kontakt@nowestandardy.pl podając imię i nazwisko Zamawiającego oraz datę złożenia zamówienia.
§ 14
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

Rozdział 6
Cena i płatność

§ 1
Cena Produktu zamieszczona na stronie nowestandardy.pl podana jest w złotych polskich, zawiera podatek VAT, zawiera koszt przesyłki Produktu za pomocą Poczty Polskiej i dotyczy jednej sztuki Produktu.
§ 2
Płatność dokonywana jest wyłącznie w formie przelewu na konto firmy Stainer Consulting.
§ 3
Zwrot płatności następuje przy użyciu tego samego sposobu płatności jakiego użył Klient przy dokonywaniu zapłaty za zamówienie.
§ 4
Zawierając Umowę Sprzedaży z firmą Stainer Consulting i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawienie i udostępnienie mu faktury przez Serwis w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).
§ 5
Faktura w formie elektronicznej w postaci pliku PDF zostanie przesłana do Klienta na adres e-mail podany przeze niego przy składaniu zamówienia. Serwis wystawi fakturę w momencie wysyłki zamówienia do Klienta. Zgoda na udostępnienie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymania faktury w formie papierowej. Jednak w razie prośby Klienta wyrażonej za pośrednictwem poczty internetowej Serwis przekaże Klientowi fakturę w wersji papierowej.
§ 6
Serwis zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i dokonywania zmian ceny produktów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na cenę Produktu w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
§ 7
Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

Rozdział 7
Reklamacje

§ 1
Serwis zobowiązany jest do wysłania produktu bez wad. Jeśli Klient otrzymał Produkt uszkodzony lub niezgodny z informacjami podanymi przez Serwis na stronie nowestandardy.pl, może zgłaszać swoje roszczenia do Serwisu poprzez wysłanie reklamacji drogą e-mail na adres kontakt@nowestandardy.pl. W treści zgłoszenia reklamacji należy opisać przyczynę jej zgłaszania.
§ 2
W przypadku, gdy opakowanie przesyłki z Produktem jest zniszczone lub uszkodzone, Klient powinien w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej sporządzić protokół szkody, co ułatwi Serwisowi rozpatrzenie reklamacji.
§ 3
W przypadku stwierdzenia wady produktu Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia Produktu. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać:
a. wymiany produktu na wolny od wad,
b. obniżenia ceny produktu,
c. albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
§ 4
Serwis niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji od Klienta lub przesyłki z reklamowanym Produktem (jeżeli Serwis takie oczekiwanie złożył wobec Klienta), ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
§ 5
W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Serwisu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

Rozdział 8
Prawo Konsumenta odstąpienia od umowy

§ 1
Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.
§ 2
Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być złożone w formie wiadomości e-mail przesłanej do Serwisu na adres kontakt@nowestandardy.pl.
§ 3
Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt do Serwisu niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Produkt powinien być zwrócony w stanie nieuszkodzonym.
§ 4
Serwis dokonuje zwrotu należności za zwrócony Produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy i po zwróceniu Produktu. Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta Serwis może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania od niego Produktu.
§ 5
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

Rozdział 9
Dane osobowe

§ 1
Administrator Serwisu nie gromadzi danych osobowych, a wszelkie dane uzyskane w związku z prowadzoną korespondencją pomiędzy Użytkownikiem a redakcją Serwisu są chronione. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. W każdym czasie Użytkownik ma prawo żądać wglądu i usunięcia swoich danych jak również wszelkiej korespondencji prowadzonej z redakcją Serwisu.
§ 2
Podczas korzystania z Serwisu polegającego na składaniu zamówienia, Klient podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonania zakupu Produktu.
§ 3
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych informujemy, że administratorem danych osobowych jest firma Stainer Consulting, z siedzibą 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Belzacka 49/57a lok.2, będąca zarejestrowanym podatnikiem o numerze Regon: 590695516.
§ 4
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub obsługę złożonego zamówienia Produktu. Są one przechowywane/przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu. Osoba przesyłająca zapytanie, zamówienie Produktu lub zgłoszenie chęci pracy posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, do usunięcia danych (art. 15-20 Rozporządzenia) oraz wyraża zgodę na kontakt z nią drogą telefoniczną i e-mail (w tym przesłanie informacji handlowej firmy Stainer Consulting drogą komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. z 2002 roku, nr 144 poz 1204 z poźn. zm. oraz używanie komunikacji telefonicznej, zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz. U. z 2004 roku nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
§ 5
W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z Serwisem za pomocą wiadomości e-mail na adres: kontakt@nowestandardy.pl.
§ 6
Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

Rozdział 10
Przerwy w funkcjonowaniu Serwisu

§ 1
Administrator informuje o możliwości występowania krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera lub oprogramowania Serwisu. Przed planowaną przerwą użytkownicy zostaną poinformowani o tym na stronach Serwisu.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 1
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 2
Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.