www.TomaszKrawczyk.euJean Piaget (1896-1980) - szwajcarski psycholog, epistemolog, doktor biologii, profesor  University of Neuchâtel  i  University of Geneva.  Podczas studiów uczył się m.in. pod kierunkiem Carla Junga. Jako pierwszy przeprowadził systematyczne badania nad nabywaniem przez człowieka zrozumienia. Jego koncepcja  rozwoju poznawczego  jest jedną z najistotniejszych koncepcji psychologii.
Piaget opracował  Teorię Poznawczą,  mówiącą m.in., że inteligencja człowieka wynika z adaptacji do otaczającego go środowiska. Według niej pracownicy adaptują się do otaczającego ich środowiska w przedsiębiorstwie, a poprzez obserwację i naśladownictwo poddają się tzw.  "kulturze organizacyjnej".  Koncepcja Piageta położyła duży nacisk na zapewnienie pracownikom środowiska pracy, które prawidłowo ukształtuje ich postawę i rozwój. Spowodowała zmianę postrzegania procesu uczenia się. Choć większość jego badań i publikacji dotyczyła etapów rozwoju intelektualnego człowieka od momentu narodzin do dorosłości, to jednak jego wnioski zmieniły postrzeganie roli kierowników w biznesie. Kierownik pełni rolę  nauczyciela,  który nie tylko przekazuje pracownikowi wiedzę, lecz pomaga mu w odkrywaniu i rozwoju swoich umiejętności. W ten sposób u pracowników następuje wzrost wiedzy, umiejętności i również inteligencji. Profesor Piaget zaliczany jest do  Behawioralnej Szkoły Zarządzania.

/ Britannica /

zarządzanie ludźmi

do Nauka

Epistemologia (od starogreckiego ἐπιστήμη, episteme – „wiedza; umiejętność, zrozumienie”; λόγος, logos – „nauka; myśl”) - dział filozofii zajmujący się relacjami między poznawaniem, poznaniem a rzeczywistością. Epistemologia rozważa naturę takich pojęć jak: prawda, przekonanie, sąd, spostrzeganie, wiedza czy uzasadnienie.