www.TomaszKrawczyk.euTeoria atrybucji - sposoby, w jaki ludzie przypisują przyczyny działaniom i zachowaniom swoim oraz innych ludzi.

Fritz Heider - na początku XX wieku wskazał dwie kategorie przyczyn:
- wewnętrzne - intencje (co człowiek chce), zdolności (czy człowiek może i potrafi), motywacja (czy człowiek chce i usiłuje)
- zewnętrzne - szukanie przyczyn w świecie zewnętrznym: obiektywne trudności, okoliczności sprzyjające bądź niesprzyjające, szczęście lub pech.

Edward Jones i Keith Davis w 1965 r. dodali do teorii atrybucji kwestię intencji w ocenianiu innych ludzi. Według nich ocena przyczyn postępowania innych ludzi zawsze jest poprzedzona oceną ich intencji. Jeżeli innej osobie przypisane są złe intencje, ocena całej osoby jest negatywna i nieprzychylna.

Julian Rotter w 1966 roku zwrócił uwagę na poczucie przez człowieka kontroli: czy czuje, że posiada kontrolę nad sytuacją, czy odczuwa brak nad nią kontroli. Poczucie kontroli w dużej mierze wynika z osobowości.

Harold Kelley w 1967 dodał do teorii atrybucji kwestię powtarzalności i niepowtarzalności zachowań. Według niego oceniając inną osobę człowiek analizuje:
- spójność jej zachowania - Czy wobec innych ludzi i w innych sytuacjach też się tak zachowuje?
- wybiórczość zachowania - Czy takie zachowanie skierowane jest wyłącznie do określonej osoby, czy do wszystkich?
- powszechność zachowania - Czy inni ludzie też tak traktują tamtą osobę?
- cechy osoby - Jaka jest ta osoba?
- cechy przedmiotu zachowania - Czy cechy innej osoby lub systemu organizacyjnego mogły spowodować zachowanie osoby?
- cechy sytuacji - Czy w takich sytuacjach wszyscy się tak zachowują?

Bernard Weiner w latach 1972-1973 dodał do teorii atrybucji postrzeganie stałości, bądź zmienności przyczyn.

Lee Ross ok. roku 1970 dodał do teorii atrybucji pojęcie  podstawowego błędu atrybucji,  które oznaczało według niego nadmierne przypisywanie przyczyn zachowania innych ludzi ich  cechom charakteru,  a zbyt małe  sytuacji  i  okolicznościom  na nich wpływającym.

badania prof. L.Rossa
badania prof. M.Seligmana
badania prof. H.Tajfela

do Nauka

Fritz Heider (1896-1988)- austriacki psycholog, profesor  University of Hamburg  i  University of Kansas.  W swojej książce  The Psychology of Interpersonal Relations  wydanej w 1958 r. sformułował teorię równowagi i teorię atrybucji. Przedstawił w niej szeroko zakrojoną analizę procesów psychologicznych, wpływających na ludzką percepcję społeczną. Badanie mechanizmów atrybucji kontynuowali Harold Kelley i Bernard Weiner.

/ Wikipedia /

Edward Ellsworth Jones (1926-1993) - amerykański psycholog społeczny, profesor  Duke University  i  Princeton UniversityReview of General Psychology  umieściło Jonesa w 2002 roku na 39 miejscu wśród najczęściej cytowanych psychologów XX wieku.

/ Alchetron - Social Encyclopedia /

Keith Davis - amerykański psycholog społeczny, profesor  University of South Carolina,  założyciel i redaktor  Advances in Descriptive Psychology,  redaktor  Journal of Social Psychology.

/ Social Psychology Network /

Julian B. Rotter (1916-2014) - amerykański psycholog, profesor  University of Connecticut.  Rotter zwrócił uwagę na fakt, że ludzie mają odmienne sposoby interpretowania podobnych zdarzeń. Na identyczne przykre doświadczenie dwie różne osoby mogą zareagować całkiem inaczej: jedna osoba poczuciem winy, a druga poczuciem krzywdy. Jest on zaliczany do grona 100 najbardziej wpływowych psychologów XX wieku.

/ Wikipedia /

Harold H. Kelley (1921-2003)- amerykański psycholog społeczny, profesor  University of California.  Pracował nad  teorią atrybucji,  starając się zrozumieć procesy zachodzące w bliskich związkach między ludźmi.

/ Goodreads /

Bernard Weiner (ur. 1935)- amerykański psycholog społeczny, profesor psychologii  University of California.  Prowadził badania nad  atrybucją,  czyli przyczynami ludzkich zachowań, jednakże swoimi badaniami starał się również wyjaśnić emocjonalne i motywacyjne konsekwencje sukcesu oraz porażki.

/ Wikipedia /

Lee David Ross (1942-2021) - psycholog społeczny, profesor psychologii  Stanford University,  członek  National Academy of Sciences USA.
Badał i obserwował jak ludzie zachowują się w rzeczywistych sytuacjach (negocjacje, konflikty). Pogłębił teorię  atrybucji,  starając się ustalić, jak ludzie wyjaśniają przyczyny zachowań i zdarzeń. Jego odkrycia dostarczyły cennych informacji na temat czynników, które wpływają na osobistą ocenę sytuacji i procesy decyzyjne.

/ PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) /